Thương Ngô Trúc chi ca/V

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

浪花雙棹疾如飛
看罷龍舟抵暮歸
生面相逢無畏避
瓠犀微露笑南夷

Lãng hoa song trạo tật như phi,
Khán bãi long châu để mộ quy
Sinh diện tương phùng vô úy tị,
Hồ tê vi lộ tiếu Nam di.