Thuật hứng/X

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Kim cốc phong lưu nữa để hoang.
Hôm mai uổng chịu nhọc toan đang.
Giàu mấy kiếp tham lam bấy !
Sống bao lâu, đáo để màng ;
La ỷ rập rìu, hàng chợ họp ;
Cửa nhà bịn rịn tổ ong tàng.
Thiên thơ án sách qua ngày tháng ;
Một khắc cầm nên mấy lạng vàng.