Thuật hứng/XI

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Ruộng đôi ba khóm đất con ong,
Đầy tớ hay cày kẻo muộn mòng.
Sự có cầu người nên rẻ mặt ;
Phận tuy rằng khó miễn yên lòng.
Thu om, cửa trúc mây phủ ;
Xuân tĩnh, đường hoa gấm phong.
Ai có của thông phòng thết khách ;
Một ao niềng niễng mấy dòng dòng.