Trời nói (2)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trời nói
của Nguyễn Khuyến

Theo các nguồn khác nhau, Nguyễn Khuyến có nhiều hơn một bài với tên gọi Trời nói. Đây là bài thơ được Việt Hán văn khảo trích dẫn. Việc đánh số bài thơ là do Wikisource đặt để tránh mâu thuẫn về tên gọi, không phải là ý đồ ban đầu của tác giả.

Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Trời nói.

Cao cao muôn trượng ấy là tao,
Dẫu pháo thăng thiên chẳng tới nào.
Nhắn nhủ dưới trần cho chúng biết,
Tháng ba, tháng tám tớ mưa dào.

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.