Trang:Ca tru the cach.pdf/33

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 33 —

Nham độn mười hai ngôi tướng, cho hay thần hậu thiệt tướng gian,
24Diễn cầm bốn bảy vì sao, phải biết hư nhựt là sao dữ.
Sâu hiểm bấy tấm lòng nghiệt thử, cục cứt ra cũng nhọn hai đầu,
25Báu xót chi manh áo thữ cầu, tấm da lột không dầy ba tấc.
Tuy là tướng hữu bì hữu chất,
26Thật là loài vô lễ vô nghi.
Luận tội kia đã đáng phân thi,
27Thứ tay nọ cũng vì kiêng vật.
Giận là giận trộm đầu bàn phật, trốn án mà xưng vương.
28Căm là căm cắn sách kẻ nhu, đành lòng mà phá đạo.
Ngao ngán bấy cái thân chuột thúi, biết ngày nào Ô-thước phanh phui.
29Nực cười thay cái bụng chuột tham, uống bao thuở Huỳnh-hà ráo cạn.
Ví có ngàn dòng nước khảm, khôn bề rửa sạch tội đa dâm,
30Dẫu cho muôn nén vàng đoài, cũng khó mua riêng hình bất xá.
Tội đường ấy đã nên ác quá,
31Ta tới đây há dể nhiêu dung.
An tiên phong nấy gã rắn rồng,
32Phù hậu tập sai chim bà cắc.
33Sắm sửa binh sương giáp sắt, trau giồi ngựa gió xe trăng.
34Gióng trống sấm xuất binh, phất cờ sao lập trận.
Đuốc Điền-đơn sắm sẵn, để phòng khi un đốt ngách u vi,
35Đèn Lý-bạch đái tùy, đặng chờ thuở xét soi hang uất khúc.
Các các chỉnh tề sĩ tốt, nghe lịnh thân theo tướng quân mèo,
36Hàng hàng bố liệt thương đao, nhập sào huyệt phá hồ lổ chuột.
Phải nghe ta dặn: sắm sửa đủ đồ:
Cuốc xuổng đào hang,
38Phảng mai chận ngách,
trả, trách, nồi, niêu rửa sạch, thượng kỳ phù địch khái chi tâm,
39Tiêu, hành, sả, ớt, muối đâm, thứ dĩ tạ chúng nhơn chi khẩu.
Chở đẻ con nào sơ lậu, phải ra tay lấp lỗ tam bành,
40Đừng cho chúng nó sẩy ra, phải hết sức trừ đồ lục tặc.
Bốn phương đều ngợi chữ thăng bình,
41Thiên hạ cũng vui câu án đổ.