Trang:Cong bao Chinh phu 717 718 nam 2020.pdf/71

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
72
CÔNG BÁO/Số 717 + 718/Ngày 25-7-2020


O-Etyl S-2-diisopropylaminoetyl metyl phosphonothiolat O-Ethyl S-diisopropylaminoethyl methyl phosphonothiolate 2930.9099 50782-69-9
4 Các chất khí gây bỏng chứa Lưu huỳnh: Sulfur mustards:
• 2-Cloroetylchlorometylsulfit • 2-Chloroethyl chloromethylsulfide 2930.9099 2625-76-5
• Khí gây bỏng: Bis (2- cloroetyl) sulfit • Mustard gas: Bis (2chloroethyl) sulfide 2930.9099 505-60-2
• Bis (2-cloroetylthio) metan • Bis(2- chloroethylthio) methane 2930.9099 63869-13-6
• Sesquimustard: 1,2-Bis (2- cloroetylthio) etan • Sesquimustard: 1,2- Bis (2- chloroethylthio)ethane 2930.9099 3563-36-8
• 1,3-Bis (2-cloroetylthio) -n-propan • 1,3-Bis(2-chloroethylthio)-n-propane 2930.9099 63905-10-2
• 1,4-Bis (2-cloroetylthio) -n-butan • 1,4-Bis(2-chloroethylthio)-n-butane 2930.9099 142868-93-7
• 1,5-Bis (2-cloroetylthio) -n-penta • 1,5-Bis(2-chloroethylthio)-n-pentane 2930.9099 142868-94-8
• Bis (2-cloroetylthiometyl) ete • Bis(2-chloroethylthiomethyl) ether 2930.9099 63918-90-1
• Khí gây bỏng chứa Lưu huỳnh và Oxy: Bis (2-cloroetylthioetyl) ete • O-Mustard: Bis (2-chloroethylthioethyl) ether 2930.9099 63918-89-8
5 Các hợp chất Lewisit: Lewisites:
• Lewisit 1: 2-Clorovinyldicloroarsin • Lewisite 1: 2-Chlorovinyldichloroarsine 2931.9080 541-25-3
• Lewisit 2: Bis (2-chlorovinyl) cloroarsin • Lewisite 2: Bis (2-chlorovinyl) chloroarsine 2931.9080 40334-69-8
• Lewisit 3: Tris (2-chlorovinyl) arsin • Lewisite 3: Tris (2-chlorovinyl) arsine 2931.9080 40334-70-1
6 Hơi cay Nitơ: Nitrogen mustards: