Trang:Constitution of ROV 1967 from Hien phap chu thich.pdf/10

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

ĐIỀU 24

1. Quốc gia công nhận sự hiện hữu của các sắc tộc thiểu số trong cộng đồng Việt Nam.

2. Quốc gia tôn trọng phong tục tập quán của đồng bào thiểu số. Các Tòa án phong tục phải được thiết lập để xét xữ một số các vụ án phong tục giữa các đồng bào thiểu số.

3. Một đạo luật sẽ qui định những quyền lợi đặc biệt để nâng đỡ đồng bào thiểu số.

ĐIỀU 25

Mọi công dân đều có nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc và Chính thể Cộng Hòa.

ĐIỀU 26

Mọi công dân đều có nghĩa vụ bảo vệ Hiến pháp và tôn trọng luật pháp.

ĐIỀU 27

Mọi công dân đều có nghĩa vụ thi hành quân dịch theo luật định.

ĐIỀU 28

Mọi công dân đều có nghĩa vụ đóng thuế theo luật định.

ĐIỀU 29

Mọi sự hạn chế các quyền công dân căn bản phải được qui định bởi một đạo luật có ấn định rõ phạm vi áp dụng trong thời gian và không gian. Tuy nhiên trong mọi trường hợp, tính cách thiết yếu của các quyền công dân căn bản vẫn không được vi phạm.

22