Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/103

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
105
ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ

Nhà-vua sợ vào chầu sẽ phải theo phép bên Hán, sánh với Chư-hầu ở trong, cố cáo bệnh không chịu theo. Bèn sai con là Thứ-Công sang làm con tin. Năm ấy Nhà-vua mất. Thụy là Minh-vương. Con là Hưng lên ngôi.

AI-VƯƠNG

Ở ngôi một năm. Húy là Hưng. Con thứ Minh-vương.

Mẫu-hậu hoang-dâm! Quyền-thần chuyên chính! Hạng vua tầm-thường nhỏ tuổi, dễ mà chịu đựng được sao!

Năm ấy, Nhà-vua đã lên ngôi, tôn mẹ là Cù-Thị làm Thái-hậu. Nguyên khi Thái-hậu chưa lấy chồng, từng tư-tình với người Bá-Lăng là An-Quốc-Thiếu-Quý. Năm ấy Hán sai An-Quốc-Thiếu-Quý lại dỗ Nhà-vua cùng Thái-hậu vào chầu, sánh với Chư-hầu ở trong. Lại sai biện-sĩ là bọn Gián-đại-phu (?) Chung-Quân bầy lẽ thiệt-hơn; dũng-sĩ là bọn Ngụy-Thần giúp mưu quyết-đoán; Vệ-Úy là Lộ-Bác Đức đem quân đóng ở Quế-Dương để đợi Sứ-giả. Khi ấy Nhà-vua tuổi còn nhỏ, Cù-hậu là người bên Hán. Thiếu-Quý đến, lại tư-thông với! Người trong nước biết chuyện, phần-nhiều không theo Thái-hậu. Thái-hậu sợ họ nổi loạn, muốn nhờ oai của Hán. Luôn-luôn khuyên Nhà-vua cùng các quan, xin nội-phụ.