Bước tới nội dung

Trang:Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum (Bayerische Staatsbibliothek).pdf/284

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
N
N

nhám, ꞗĕán nhám: aſpero da taboa: aſperum in tabula & minimè læuigatum. ráp, chảng tlơn, dám, idem.

nhâm mặt blời: ſol encuberto; ſol nubibus tectus.

nhâm mát: freſco ſem calma: amænus & viridis locus ſine calore moleſto.

nhàm: dar no aluo: attingere ſcopum. bắn nhàm, phải bia, idem.

nhầm: erro por inaduertencia: error ex inaduertentia, mnhầm, idem, melius mlàm.

nhậm: gouerno: gubernatio, onis. đi nhậm đi trị: ir a gouernar: ad gubernationem capeſcendam proficiſci. trị nhậm dên: gouernar o pouo: regere populum.

nhặm mềnh: comichão do corpo: prurigo, ginis. dặm, ngứa, idem.

nhăn mặt: rugas do roſto: rugæ in facie. đã già nhán[đính chính 1] mặt: ià he velho tem rugas no roſto: corrugatam habet faciem, iam ſenex eſt. melius gian mặt.

nhắn[đính chính 2] nanh: quando o cão ou outro animal quer morder: quando canis aut aliud animal mordere intentat, alij nhắn nhắn[đính chính 3].

nhàn, nhăọc nhàn: muito cançado: defeſſus valdè. muết máu, idem.

nhà, cát nhàn: incenſo benjoim: incenſum, i. laſerpitium, ij.

nhàn, thanh nhàn, thính nhàn: bemauenturado: beatus, a, vm.

nhàn, chim nhàn: paſſaro que leua cartas: auis epiſtolas deferens.

nhàn, phạm nhàn vide phạm.

nhán, vide dán.

nhản, con mắt: olho: oculus, i. áp nhản: belida no olho: macula in oculo. đã nhản tièn, đã thấy: ver com ſeus proprios olhos: videre proprijs oculis.

nhãn, blái nhãn: longans fruta da China; fructus Sinenſis dictus, longan, à luſitanis.

nhẩn, vide nhển.

nhận, dỉn[đính chính 4]: auiſar, dar recado: nuncio, as.

nhắng, chớp nhắng chốc: relampagos repentinos; fulgur

  1. Sửa: nhán được sửa thành nhăn: chi tiết
  2. Sửa: nhắn được sửa thành nhăn: chi tiết
  3. Sửa: nhắn nhắn được sửa thành nhàn nhàn: chi tiết
  4. Sửa: dỉn được sửa thành dận: chi tiết