Trang:Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum (Bayerische Staatsbibliothek).pdf/151

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
G
G

quarum corpora ſepulchris carent.

giáo: ſeita: ſecta, æ. tam giáo; as tres ſeitas da China: tres ſectæ à ſinis petitæ. đạo bụt, đạo nhu, đạo đạo.

giảo: velhaco, ladraõ: nebulo, onis. đứa kia gian giảo: aquelle he hũ grande velhaco: nequiſſimus eſt ille.

giảo, giẻu giảo: zombar, gracejar: nugor, aris. iocor, aris.

giáo᷄, vide gióu᷄.

giảo᷄ tai mà nghe: eſtar atento ao que ſe dis: arrigere aures ad audiendum. giảo᷄ lỗ tai, idem.

giáo᷄ tlóu᷄: tanger o tambor: pulſare tympanum.

giáp: iunto, pegado: propè, iuxtà. giáp thành: iunto ao muro: iuxtà mœnia.

giáp, áo mã giáp: peito de armas, veſtido de guerra: thorax, cis. lorica, æ.

giáp, hŏàng giáp: quarto grao de letrados ſubindo: quartus gradus ſuperior literatorum.

giập: eſmagar: illido, is. giập đầu: eſmagar a cabeça: frangere caput. giập chên, giập tay: quebrarſe os pès e as maõs: confringere pedes, & manus. giập nứa: quebrar bambùs pizalos: conterere cannas indicas. alij giộp, vel giệp.

giập, lien: continuar: continuo, as. giập lếy: continuadamente: aſſiduè.

giát: meterſe algũa couſa em lugar apertado: comprimi aliquid in loco anguſto. giát rang: meterſe entre dentes: immiti[đính chính 1] inter dentes. giát máo᷄: meterſe entre as vnhas: immitti inter vngues. giát lỗ: tapar algũ buraco ou fenda: obturare foramen, vel fiſſuram.

giật, vide gệt.

giặt: bater roupa pera a lauar: quaſſare veſtes aut pannos lineos ad lauandum. giặt áo: lauar a cabaya: lauare veſtem.

giạt, tloi di: ir a nhota: ferri aquæ impetu húc & illúc. gió sáo᷄ giạt thuièn: o vento e ondas leuar a embarcação a nhota: ferri cymbam húc atque illúc vndarum, ac ventorum impetu.

giâu, blái giâu: certa fruita:

  1. Sửa: immiti được sửa thành immitti: chi tiết