Trang:Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum (Bayerische Staatsbibliothek).pdf/175

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
H
H

os baixos em amizade: pacem colant ſuperiores inferiores amicitiam ſeruent.

hŏà, tŏan hŏà: conſultar: conſulo, is.

hŏà: tambem: etiam. và idem. cả hŏà: todos: omnes. cả và idem.

hŏá, kẻ hŏá, thŏận hŏá: corte de Cochinchina que os Portugueſes chamão Sinuà: regia Cocincinenſis à luſitanis dicta Sinuà. kẻ hŏé[đính chính 1], idem.

hŏá: fazer criar: producere. hŏá nen, hŏá ſinh, idem.

biến hŏá: transformarſe em couſa melhor: immutari in melius vt Ethnici ſuperſtitiosè putant de rebus fictis quas pro defunctis comburunt, vt in veras immutentur, aut conuertantur. hŏá đi: queimar per a eſſe fim como os corpo dos lazaros: comburere vt in melius tranſformetur, ſic corpora elephantiacorum comburunt Ethnici, vt in meliora tranſmutentur in aliâ vitâ.

hŏá, tle hŏá: bambù macho: canna indica ſolidior.

hŏả, lửa: fogo: ignis, is. đại hŏả: incendio: incendiũ, ij. hŏả haò, idem. tièn đang hŏả: caixas que os preſos pagão pera a candea: pecunia quam vincti ſoluunt pro lumine carceris.

hŏạ là, hŏạc là: ſe poruentura: ſi fortè, forſitan.

hŏạ, có hŏạ, là hŏạ: raramente: rarò.

hŏạc: poruentura: forſan.

hŏạc là, idem.

hŏạc, nói hŏạc: mentir: mentior, iris.

hŏai, đừng, thôi: acabarſe: finio, is, hŏai lào᷄: acabarſe o agaſtamento: finire iracundiam. lại lành, idem.

hŏài phô: lugar de Cochinchina no qual habitão os Iapoẽs e o chamão faifò: pagus in Cocincina quem Iapones incolunt & vocant faifò.

hŏài, ſinh, hŏài thai: conceber ou trazer nas entranhas o filho: geſtare in vtero prolem. chưả, có thai, idem.

hŏại: deſperdiçar: prodigere. hŏại đổ đi làm ꞗậy, hŏại bỏ đi hư làm chi: porque ſe deſperdiça deſſe modo: vt quid perditio hæc.

hŏan

  1. Sửa: hŏé được sửa thành hóê: chi tiết