Trang:Mot con gio bui.pdf/107

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
MỘT CƠN GIÓ BỤI
107
 

Huỳnh thúc Kháng, không đảng phái, Bộ-Trưởng Bộ Nội-Vụ.

Nguyễn tường Tam, Ðại Việt dân chính Bộ-Trưởng Bộ Ngoại Giao.

Phan-Anh, không đảng phái, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng.

Vũ đình-Hòe, Xã hội dân chủ đảng, Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp.

Ðặng thái Mai, Cộng sản, Bộ-Trưởng Bộ Giáo Dục.

Lê-Văn-Hiến, cộng sản, Bộ-Trưởng Bộ Tài chánh.

Trần đăng Khoa, Dân chủ đảng, Bộ Trưởng Bộ Công Chánh.

Chu-Bá-Phượng, Dân chủ đảng, Bộ Trưởng Bộ Kinh tế.

Trương đình Chi, Việt Nam Cách mệnh Ðồng minh hội, Bộ-Trưởng Bộ Xã hội Y Tế.

Bồ-xuân-Luật, Việt Nam Cách mệnh Ðồng minh hội, Bộ Trưởng Bộ Canh nông.

Xét thành phần chính phủ liên hiệp lúc ấy kể cả những người không đảng phái, có thể gọi là năm đảng, nhưng chỉ có đảng Việt Minh Cộng sản là có chương trình chính trị rõ ràng và có thế lực hơn cả. Còn các đảng khác, thì chỉ có tên nêu ra mà thôi, chứ không có chương trình phân minh. Xã hội