Trang:Nam hoc Han van khoa ban.pdf/65

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 59 —

Trân = thực, réellement.

觀 此 Quan thử=xem thế, ainsi.

何 日 Hà nhật=không bao giờ, jamais.

大 法 以 廣 大 仁 慈 之 心、爲 吾 向 導 師、凢 益 利 我 國 人 諸 事 悉 舉 而 行 之、而 我 國 之 文 字 風 俗、尚 且 雅 重 而 保 存、觀 此 則 眞 我 恩 主 也、恩 之 恩 之 何 日 忘 之、