Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
9
Ngày thứ nhít

là chiụ viẹc tièn năm qúi thu᷄ế, thì mới khỏi vạ. h ai làm tôi ngụy giạc; i  hay là tlọm cướp, xưng mềnh là quan, k  thì có vạ cu᷄̀ ꞗua Chúa. l Những kẻ ở tlao᷄ nước, thì phải hỏi cho biét, ai làm ꞗua Chúa, mà kính đấy. m huấng lọ người ở thế nầy thì phải tìm cho biét đươc, n ai làm Chúa thật, đã ſinh nên blời, đất, muôn vật, mà thờ đấy.

o Vì chưng ta phải hỏi cho biét, ai ſinh ra mọi ſự, mà thờ đấy, cho nên p bây thì ta mới được lên tlên thien đàng, ꞗui ꞗẻ vô cu᷄̀. q Ví báng chảng hỏi cho biét thật Chúa la ai mà thờ đấy, r lại đi thờ ma khấn quỉ, ſ thì cu᷄̀ như người ở tlao᷄ nước nầy, mà đi làm tôi ngụy. t ai thờ đức Chúa blới cho nên, u thi được lên tlên thien đàng cu᷄̀ đức Chúa blời: x ai thờ