Trang:Phat giao dai quan.pdf/45

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 43 —

can, người nào tu-đạo, phải tắt cho hết mọi lửa dục-tình. Lần thuyết-pháp ấy tức là lần thứ ba từ khi đắc-đạo, gọi tên là « thuyết-pháp về lửa cháy ».

Từ đấy rồi Phật đi ra Vương-xá-thành (Radjagriha), đi cùng với cả bọn đồ-đệ mới hơn một nghìn hai trăm người. Khi Phật vào thành, nhân-dân hoan-nghênh cổ-võ lắm. Trong sách nói thần Đế-thích (Indra) cũng phải tự trên trời xuống hiện-hình múa đón trước mặt. Vua Tần-bà-sa-la (Bimbisara) xuất quan-quân ra tận ngoài thành đón, vui-vẻ lắm. Vua với Phật cùng các đồ-đệ vào ở trong vườn Trúc-viên (竹 園 = venuvâna). Vườn này rồi sau dựng tinh-xá (精 舍 = vihâra)[1], Phật thường đi về đấy luôn. Vua thời trong khi tại-vị vẫn một lòng mộ đạo, hết sức bảo-hộ. Ơ Vương-xá-thành Phật độ được hai người đệ-tử trứ-danh về sau này, gọi là hữu-thủ và tả-thủ-đệ-tử: Xá-lợi-phất (舍 利 弗 = Sariputra) có tiếng là người khôn-ngoan đạo-đức và Mục-kiện-liên (目 健 連 = Modgalyâyana), có tiếng là người tài lạ phép kỳ. Trong khi Phật còn ở Vương-xá-thành có một nhà trưởng-giả ở nước Kiều-tát-la (Kosala) tên là Tu-đạt (須 達 = Sudatta), người giàu có nhân-đức, hay chẩn-cấp cho kẻ nghèo-nàn, nên dân-gian thường gọi là « Cấp-cô-độc » (給 孤 獨 = Anathapindika) nghe tiếng Phật, bèn đến mời Phật về Xá-vệ-thành (舍 衛 城 = Srâvasti) là kinh-đô nước Kiều-tát-la, rồi cùng với Thái-tử trong nước tên là Kỳ-đà (祇 陀 = Jéta) dâng Phật một nhà tinh-xá to-rộng đẹp-đẽ gọi là


  1. Tinh-xá là nhà tăng-ni ở để tu-hành, tức là nhà chùa.