Trang:Phat giao dai quan.pdf/56

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 54 —

đứa con gái, cắn đứt cái thắt lưng, rơi bị rơm ở trong bụng ra! Bấy giờ chúng mới biết rõ mưu gian, sỉ-mạ bọn thầy ngoại-đạo. Đứa con gái thời lui-lủi chạy mất...

Những tội đó, trong sách đổ cả cho Đề-bà-đạt-đa, nhưng không chắc có phải một mình hắn, hay còn nhiều kẻ khác nữa[1]. Song sự đó cũng không quan-hệ gì; chỉ nên biết là ngay trong tăng-hội cũng có kẻ vì lòng ghen-ghét mà phản-đối Phật. Lệ thường các bậc siêu-quần xuất-chúng, có tài-học, có đạo-đức hơn người thường, hay bị những kẻ tiểu-nhân ghen-ghét; các bậc giáo-chủ xưa nay ai cũng từng qua những nông-nỗi ấy, Phật-tổ không thể tránh được lệ thường vậy.

Mấy năm về già. — Phật-tổ mấy năm về già, nhiều việc đau-đớn. Xưa nay những kẻ được sống lâu thường hay phải cái khổ mắt trông thấy những người thân-yêu, kẻ tin-cậy chết trước mình. Phật cũng vậy. Trong các đệ-tử có hai người thân-tín nhất là Xá-lợi-phất (Sariputra) và Mục-kiện-liên (Modgalyayana), hai người đều chết trước Phật. Lại hai ông vua đã có công to giúp Phật, vua Tần-bà-sa-la (Bimbisara) nước Ma-yết-đà và vua Ba-ti-nặc (Prasénajit) nước Kiều-tát-la, đều kế nhau gặp nạn bị chết, ông Tần-bà-sa-la bị con là A-nhược-đà-tát-la (Adjatasatru) giết cướp lấy ngôi, lên làm vua nước Ma-yết-đà. Nguyên A-nhược-đà-tát-la làm sự đại-ác ấy, cũng là do Đề-bà-đạt-đa (Débadatta) xui-siểm, bày mưu đặt kế cho. Tên ấy bấy giờ đắc-thế xui vua kháng Phật, hạ lệnh cấm người


  1. Có người ví Đề-bà-đạt-đa với Judas trong sự-tích đức Gia-tô. (Trong báo Nam-Phong in lầm JudasLazare).