Bước tới nội dung

Trang:Quoc van trich diem 1930.pdf/175

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
155
ĐỐI-LIÊN

Làm quan trí-sĩ về nhà dạy học đề chỗ ngồi chơi

Quan chẳng quan thì dân, chiếu trung đình ngất-ngưởng ngồi trên; nào lình nào cả, nào bàn ba; xôi làm sao, thịt làm sao, đóng góp làm sao, thủ lợn[1] nhìn lâu trơ cả mắt.

Già chẳng già thì trẻ, đàn tiểu-tử nhấp-nhô đứng trước; này phú này thơ, này đoạn một; bằng là thế, trắc là thế, lề lối là thế, mắt gà đeo mãi mỏi bên tai.

Nguyễn-Khuyến

Bước phong-trần

Chị em ơi! ba mươi sáu tuổi rồi, khắp đông tây nam bắc bốn phương trời, đâu cũng lừng danh công-tử xác!

Trời đất nhẻ, gắng một phen này nữa, xếp cung kiếm cầm thư vào một gánh, làm cho nổi tiếng trượng-phu kênh.

Nguyễn-công-Trứ

Về trí-sĩ

Cũng may sao! công đăng-hỏa có là bao, theo đòi nhờ phận lại nhờ duyên, quan trong năm bảy thứ, quan ngoài tám chín phen, nào cờ nào quạt, nào mũ nào đai, nào hèo hoa gươm bạc, võng tía dù xanh, mặt tài-tình trong hội công-danh, khắp trời nam biển bắc cũng phong-lưu, mùi thế trải qua coi đã đủ.

Thôi quyết hẳn, cuộc phong-trần chi nữa tá, ngất-ngưởng chẳng tiên mà chẳng tục, hầu gái một đôi cô, hầu trai năm bảy cậu, này cờ này kiệu, này rượu này thơ, này đàn ngọt hát hay, chè chuyên chén mẫu, tay thao-lược ngoài vòng cương-tỏa, lấy gió mát trăng thanh làm tri-thức, tuổi trời ít nữa ấy là hơn.

Nguyễn-công-Trứ

Ông Đặng-trần-thường và ông Ngô-thời-Nhiệm

(Khi ông Nhiệm đương làm quan với Tây-Sơn, bạc đãi ông Thường, sau ông Thường vào theo đức Gia-Long; làm tới Thượng-thư, theo ngài ra đánh Bắc-hà, ông Nhiệm ra thú, ông bèn ra câu đối này):


  1. Đầu heo.