Bước tới nội dung

Trang:Sach quan che.pdf/11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Có vấn đề khi hiệu đính trang này.
— 12 —

DIRECTION DE L’INTÉRIEUR. — THỐNG LÝ NHA SỞ, NỘI BỘ.

Administration centrale.

Directeur de l’intérieur.

Cuộc Thống lý.

Quan Thống lý, Nội bộ.

— Bên Hồng-kông cùng các nơi khác, người Trung-quấc dịch chức ấy là: Phụ chánh sứ. Thống, là tổng tóm; lý, là chuyên hay, sửa trị.


SECRÉTARIAT GÉNÉRAL. — TÁ LÝ, HIỆP LÝ.

— Chủ việc khai mở văn thơ. — Nhựt ký, cùng gìn giữ tờ giấy bên Bộ. — Đốc sức các phòng việc. — Coi xét các việc ẩn mật cùng lưu nha. — Có commis principal (chánh thương biện). — Có commis de comptabilité (thơ toán), có biện sự cùng thông sự giúp riêng.Ti thuộc có bốn phòng.

1er Bureau. — Phòng nhứt.

— Chuyên biện về số ngạch người Tây, cùng người bổn hạt. — Cấp bằng. — Thuyên bổ. — Giã hạn (cho nghỉ). — Hồi quán. — Tước thưởng. — Chú bộ (vào bộ). — Thông tính cấp phát giấy lảnh tiền. — Việc nhà thương cùng lương thực. — Chánh bổng, phụ bổng. — Y phục. — Việc binh cùng đồ cấp theo binh. — Xét, dọn sổ chi tiêu. — Coi về tiền hội trong cuộc Thống lý, cùng công việc người bổn hạt.


Chef de bureau.

Sous-chef de bureau.

Commis principal.

Thủ lảnh; có nhứt, nhì, hai hạng. (Quan đầu phòng).

Phó Thủ lảnh; có nhứt, nhì, hai hạng.

Chánh thương biện, Lục sự, có nhiều hạng.