Trang:Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn.djvu/47

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 45 —
 1. Làm phù thủy không lẽ thường gà.
  Gà phải dùng mà làm việc phù thủy, nên hư, chủ phải chịu, chẳng có lẽ bắt đền.
 2. Làm một thì giàu, chia nhau thì khó.
  Nhập lại thì nhiều, phân ra thì ít, sự thế phải như vậy, chỉ nói về gia tài.
 3. Làm phước chẳng bằng lánh tội.
  Chỉ nói về sự lánh tội, làm phước mà chẳng lánh tội, thì chẳng đặng phước gì. Cũng hiểu nghĩa là làm phước mà phải bị lụy thì chẳng bằng đừng làm, vì sợ làm ơn mà mắc oán.
 4. Làm quan thì dễ, làm thể thì khó.
  Ăn ở cho xứng sự thể mình thì chẳng dễ đâu.
 5. Làm ruộng ăn cơm nằm, để tằm ăn cơm đứng.
  Làm ruộng, đến khi cày cấy công việc nhiều ; để tằm, đến lúc tằm ăn lên, đều phải nong nả, làm không lập thở, ăn chẳng kịp nhai ; nằm ấy là nằm theo dọc ruộng ; đứng ấy là đứng giữa đám dâu.
 6. Làm thần đất ta, làm ma đất người.
  Hay giỏi bất quá tại xứ mình. Có câu rằng : lựa là vàng chín vàng mười, vàng tới đất người, vàng cũng ra thau.
 7. Lang tâm, cẩu hạnh.
  Lòng dạ, nết hạnh như muông như lang, chẳng còn biết liêm sĩ, tu ố, chỉ nói về đứa dâm đắm.
 8. Lành làm thúng lủng làm mê.
  Có việc dùng hoài, không bỏ ; cứ việc đày xắt mãi.
 9. Lánh nặng tìm nhẹ.
  Ấy là tật làm biếng, chữ gọi là tị trọng tựu khinh.
 10. Lấy của mà che thân.
  Có của thì dùng, không lẽ làm tôi của ; lại thà mất của chẳng thà thiệt mình hay là để cho mình phải bị lụy. Người làm tôi giữ của, chữ gọi là thủ tiền lổ.
 11. Lấy ngao lường biển.
  Chẳng xét trí lực mình.
 12. Lấy thúng úp voi.
  Giấu không nhẹm.
 13. Lão bạn sanh châu.
  Trai già sanh hột châu ; hiểu về vợ chồng già mà còn sanh con. Có một thứ cây người ta hay trồng vô chậu để mà chơi, lá lớn hơn lá lan mà tía, cũng gọi là lão bạn, già mới trổ bông. Có lời chúc rằng : Cây khổ nở lộc, bạn già có con.
 14. Lão bất tử, lão thành tặc.
  Già chẳng chết, già thành giặc, ấy là lời nói chơi kẻ già mà còn có máu dê ; lại rằng : già thành yêu.