Trang:Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn.djvu/84

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 82 —
 1. Tứ phương giai hữu tánh, thiên lý bất đồng phong.
  Cả thảy trong bốn phương thiên hạ tánh tính, phong tục đều chẳng giống nhau.
 2. Tử sanh hữu mạng.
  Chết sống có số mạng : Còn một vế nữa thì là, phú quí tại thiên.
 3. Tự thực kỳ lực.
  Mình làm lấy mà ăn ; tay làm hàm nhai.
 4. Tử vị phụ ẩn.
  Con vì cha giàu. Ân tình cha con, lẽ trời buộc phải làm vậy. Con to cha tớ tỏ thầy, thì là can danh phạm ngãi.
 5. Tử vô táng địa.
  Chết không có chỗ chôn. Phải chết bỏ thây.
 6. Tuế bất ngả diên.
  Năm tuổi chẳng diên dẫn cùng ta ; ngày giờ kíp như tên bay, thỏ chạy.
 7. Tuế hàn trí tòng bá chi tâm.
  Năm lạng biết tánh cây tòng cây bá. Hai cây nầy chịu lạnh : ví người tài trí gặp cơn họa hiem không sờn lòng. Có câu rằng, hàn tòng ngạo tuyết, cổ bá lăng sương.
 8. Tùy châu đạn tước.
  Ngọc nhà Tùy bắn sẻ, chỉ nghĩa là đặng ít mà mất nhiều.
 9. Túng ngư nhập hải, phóng hổ qui sơn.
  Thả cá vào biển, thả cọp về núi. Bắt tướng giặc mà thả đi, thì khôn trông bắt đặng nữa, lại còn phải lo nỗi nó về o mà lập trận khác.
 10. Tùng nhứt nhi chung.
  Nghĩa là không cải tiết, chết sống cũng một chồng, ấy là trọn đạo với chồng.
 11. Tùng thiện như đăng, tùng ác như băng.
  Theo lành dường lên, theo dữ dường lở ; cứ việc làm lành thì trong mình đặng nhẹ nhàng, một ngày một lước tới. Cứ việc làm dữ thì lương tâm nặng nề ; càng ngày càng sụt xuống như núi lở.
 12. Tửu bất túy nhơn nhơn tự túy.
  Rượu chẳng say người, người say tại mình.
 13. Tửu nhập tâm như hổ nhập lâm.
  Rượu vào lòng, như cọp vào rừng. Say rượu rồi thì loạn tâm tánh, không còn biết phải trái.

U

 1. Uyển nhục y sang.
  Cắt thịt chữa chỗ đau sang độc, nghĩa là túng mà làm đỡ. Y đắc nhãn tiền sang, bát khước tâm đầu nhục. Muốn làm thuốc ghẻ trước mắt, phải cắt thịt đầu trái tim ; cho đặng việc nầy, phải hại đến việc khác.