Trang:Viet Nam Su Luoc.djvu/38

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


MẠC-TRIỀU THẾ-PHỔ 莫 朝 世 譜
MẠC ĐĂNG DUNG
莫登庸
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MẠC ĐĂNG DOANH
莫登瀛
Mạc chính Trung
莫正中
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MẠC PHÚC HẢI
莫福海
Mạc kính Điển
莫敬典
Mạc đôn Nhượng
莫敦讓
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MẠC PHÚC NGUYÊN
莫福源
Kính Chỉ
敬止
Kính Phu
敬敷
Kính Chương
敬章
Kính Thận
敬慎
Kính Giản
敬劗
Kính Tuấn
敬遵
Kính Cung
敬恭
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MẠC MẬU HỢP
莫茂洽
Kính Dụng
敬用
Kính Khoan
敬寬
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mạc Toàn
莫全
Kính Vũ
敬宇 (完)