Trang:Viet Nam Su Luoc 1.djvu/249

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
BÌNH NGÔ ĐẠI - CÁO — 237
 
平吳大誥
 
蓋聞仁義之舉 , 要在安民 。 弔伐之師 。 莫先去暴 。 惟我大越之國 , 實為文
獻之邦 。 山川之封域既殊 , 南北之風俗亦異 。 自趙丁李陳之肇造我國 , 與
漢唐宋元而各帝一方 。 雖彊弱時有不同 , 而豪傑世未嘗乏 。 故劉龔貪功以
取敗 , 而趙禼好大以促亡 。 唆都既擒於鹹子關 , 烏馬又殪於白藤海 。 稽諸
往古 , 厥有明徵 。 頃因胡政之煩苛 , 致使人心之怨叛 。 狂明伺隙 , 因以毒
我民 。 僞黨懷奸 , 竟以賣我國 。 焮蒼生於虐焰 , 陷赤子於禍坑 。 欺天罔民
, 詭計蓋千萬狀 。 連兵結釁 , 稔惡殆二十年 。 敗義傷仁 , 乾坤幾乎欲息 。
重科厚歛 , 山澤靡有孑遺 。 開金場 , 則冒嵐瘴而斧山陶沙 , 採明珠 , 則觸
蛟龍而絙腰汆海 。 擾民設玄鹿之陷阱 。 殄物織翠禽之網羅 。 昆蟲草木皆不
得以遂其生 , 鰥寡顛連俱不獲以安其所 。 浚生民之血 , 以潤桀黠之吻牙 。
極土木之功 , 以崇公私之廨宇 。 州里之征徭重困 , 閭閻之杼柚皆空 。 決東