Trang:Viet Nam Su Luoc 1.djvu/253

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
BÌNH NGÔ ĐẠI - CÁO — 241
 


全軍為上 , 而欲民得息 , 非惟計謀之極其深遠 , 蓋亦古今之所未見聞 。 社
稷以之尊安 , 山川以之改觀 。 乾坤既否而復泰 , 日月既晦而復明 。 于以開
萬世太平之基 , 于以雪千古無窮之恥 。 是由天地祖宗之靈 , 有以默相陰佑
, 而致然也 。 於戲 , 一戎大定 , 迄成無競之功 , 四海永清 , 誕布維新之誥
。 播告遐邇 , 咸使聞知 。
 
 


Xem bài phiên-âm
Bình Ngô đại-cáo
trong phần phụ-lục
trang 277
.