Việt Nam sử lược/Quyển II

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Lệ thần

TRẦN-TRỌNG-KIM


VIỆT-NAM

SỬ-LƯỢC


QUYỂN II


BỘ GIÁO-DỤC
-------------------
TRUNG-TÂM
HỌC-LIỆU
xuất-bản


BỘ GIÁO-DỤC

TRUNG-TÂM HỌC-LIỆU XUẤT-BẢN

Lần thứ nhất, 1971: 80.000 cuốn

(Thêm Phụ-lục và Sách-dẫn)

M Ụ C - L Ụ C

______________

TỰ-CHỦ THỜI-ĐẠI

(Thời-kỳ Nam Bắc phân-tranh)


Trang
Tựa vii — xii
Chương I. Lịch Triều lược-kỷ 3 — 13
Chương II. Nam-triều — Bắc-triều 15 — 27
Chương III. Trịnh Nguyễn phân-tranh 29 — 32
Chương IV. Sự chiến-tranh 35 — 50
Chương V. Công việc họ Trịnh làm ở ngoài Bắc 51 — 73
Chương VI. Công việc họ Nguyễn làm ở miền Nam 75 — 89
Chương VII. Người Âu-châu sang nước Nam 95 — 100
Chương VIII. Vận trung-suy của chúa Nguyễn 101 — 111
Chương IX. Họ Trịnh mất nghiệp chúa 113 — 118
Chương X. Nhà Hậu-Lê mất ngôi vua 121 — 125
Chương XI. Nhà Nguyễn Tây-sơn 127 — 141
Chương XII. Nguyễn-vương nhất-thống nước Nam 145 — 165

CẬN-KIM THỜI ĐẠI

Chương I. Nguyễn-thị Thế-tổ 169 — 184
Chương II. Thánh-tổ 185 — 199
Chương III. Thánh-tổ (tiếp theo) 201 — 229
Chương IV. Hiến-tổ 231 — 234
Chương V. Dực-tông 235 — 243
Chương VI. Chế-độ tình-thế nước Việt-Nam cuối đời Tự-đức 245 — 252

Trang
Chương VII. Nước Pháp lấy Nam-kỳ 253 — 265
Chương VIII. Giặc-giã ở trong nước 267 — 275
Chương IX. Quân nước Pháp lấy Bắc-kỳ lần thứ nhất 277 — 287
Chương X. Tình-thế nước Nam từ năm Giáp-tuất về sau 289 — 295
Chương XI. Quân nước Pháp lấy Bắc-kỳ lần thứ hai 297 — 301
Chương XII. Cuộc bảo-hộ của nước Pháp 303 — 313
Chương XIII. Chiến-tranh với nước Tàu 315 — 320
Chương XIV. Loạn ở Trung-kỳ 321 — 331
Chương XV. Việc đánh dẹp ở Trung-kỳ và ở Bắc-kỳ 333 — 343
Chương XVI. Công-việc của người Pháp tại Việt-nam 345 — 354
TỔNG - KẾT 353 — 354
NIÊN - BIỂU 355 — 363

BẢN - ĐỒ

1. Nước Nam về đời chúa Trịnh và chúa Nguyễn 33
2. Nước Nam về đời Minh-mệnh 225

BIỂU - ĐỒ

1. Mạc-triều thế-phổ 28
2. Hậu-Lê thế-phổ 71
3. Nguyễn-thị thế-phổ 91
4. Trịnh-thị thế-phổ 119
5. Tiền-Nguyễn ( Tây-sơn ) thế-phổ 166
6. Nguyễn-triều thế-phổ 349