Việt Nam sử lược

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Bìa cuốn Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim, in lần thứ nhất, Trung Bắc Tân Văn, Hà Nội, 1920