Việt thi/III-15

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

NGUYỄN HỮU-CHỈNH

19 Cuộc đời

Cửa sổ buồn xem ngựa trắng qua,

Vừa khôn thì lại thấy vừa già.
Trước đã cậy lòng con cái,
Sau còn nhớ đức mẹ cha.
Giàu có làng, sang có nước,
No nên bụt, đói nên ma.
Sắc không chữ ấy âu vàng thép,
Nghĩ lại thì là bẵng cái hoa.