Việt thi/III-16

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

HỒ XUÂN-HƯƠNG

20 Qua đèo Ba-dội

Một đèo, một đèo, lại một đèo,
Khen ai khéo tạc cảnh cheo-leo.
Đất gồ mai giải xanh um cỏ,
Đá chởm gan gà mốc-thếch rêu.
Lắt-lẻo cành thông cơn gió giật,
Đầm-đìa lá liễu hạt sương gieo,
Hiền-nhân quân-tử ai là chẳng,
Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo,

CHÚ-THÍCH. Bài thơ này có chỗ đổi câu thứ ba thứ tư và thứ năm như thế này:

Cửa son đỏ loét tùm-bum nóc,
Hòn đá xanh rì lún-phún rêu.
Lắt-lẻo cành thông cơn gió thốc....