Việt thi/III-22

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

PHAN KẾ-BÍNH

1. VỊNH TRẦN BÌNH-TRỌNG

Giỏi thay Trần Bình-Trọng,
Dòng-dõi Lê Đại-hành.
Đánh giặc dư tài mạnh,
Đền vua một tiết-trinh.

Bắc-vương như để nhục,
Nam quỉ cũng còn vinh.
Cứng-cỏi lời trung-liệt,
Nghìn thu tỏ đại danh.

CHÚ-THÍCH.— Trần Bình-Trọng, danh tướng nhà Trần. Ông là dòng-dõi vua Đại-hành đời Tiền Lê, làm quan đời vua Trần Thái-tông, có công lớn, được cho quốc tính, đổi là họ Trần. Khi quân nhà Nguyên sang đánh nước Nam, ông phụng mệnh giữ thành Thiên-trường, nay thuộc tỉnh Nam-định, bị giặc bắt được, Thoát Hoan muốn dỗ ông về hàng, hứa sẽ cho ông làm vương ở đất Bắc, ông quát to lên rằng: « Tao thà làm quỉ nước Nam, chứ không thèm làm vương ở đất Bắc của chúng bay ». Đoạn ông bị giặc giết.