Việt thi/III-23

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

HOÀNG THÚC HỘI

2. ĐỀ MIẾU HAI BÀ TRƯNG

Ngựa Dóng đã lên không,
Rừng Thanh voi chửa lồng.
Một chồi hoa nhị Lạc,
Muôn dặm nước non Hồng.

Trăng tỏ gương hồ Bạc,
Mây tan dấu cột đồng.
Nén hương lòng cố quốc,
Xin khấn một lời chung.

CHÚ-THÍCH.— Bài thơ này là nguyên-văn của tác-giả. Khi đem ra xét, ban giam-khảo cuộc thi chữa lại câu đầu là: núi Sóc ngựa lên không và đem khắc đề ở đền Hai bà ở Hà-nội.