Việt thi/III-25

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

b.— Thất-ngôn luật