Việt thi/III-24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

VÔ DANH THỊ

3. CẢNH NHÀN

Sắc núi y như đó,
Khách chơi sao chẳng về.
Giữa dòng soi bóng tháp,
Trên cõi hé then huê.
Phù-thế bằng nay biệt.
Thân nhàn tỉnh trước mê,
Năm-hồ trời đất rộng,
Sẵn có bến câu kia.

4. ĐỀ KIỂU THU GIANG VẼ Ở BỘ CHÉN

Một thức nước in trời,
Đò ai chiếc lá khơi.
Non xanh cao chót-vót,
Dòng nước chảy đầy vơi.
Mảng khúc Thương-lang hát,
Ưa tình lữ-khách chơi.
Mong cho yên sóng gió,
Qua lại mặc người đời.

CHÚ-THÍCH.— Thương-lang là tên con sông bên Tàu và là tên bài hát của người ẩn-sĩ