Việt thi/III-36

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Việt thi của Trần Trọng Kim
Một cựu thần nhà Lê, 1 bài

MỘT CỰU-THẦN NHÀ LÊ

49. KHÓC LINH CỮU
VUA CHIÊU-THỐNG ĐƯA BÊN TÀU VỀ

Nằm gai nếm mật mấy năm thừa,
Nắm cỏ đưa về tấc đất xưa.
Bể Bắc chín lân rồng lẩn sớm,
Non Nam một đỉnh hạc về trưa.
Tưởng câu năm nọ như ngày nọ,
Nghĩ đến bao giờ khóc bấy giờ.
Thua được, cuộc cờ thôi để đó,
Gội ơn cây cỏ vẫn còn thưa.

CHÚ-THÍCH.— Nằm gai nếm mật, lấy điển vua Câu-Tiễn nước Việt trong sử Tàu. — Hai câu ba và bốn lấy ý hai câu thơ cổ: Vân ám Đỉnh-hồ long khứ viễn: nói vua Hoàng-đế cỡi rồng đi lên trời, và câu: Nguyệt minh hoa biểu hạc qui trì: nói chỗ mộ vua Chiêu-vương nước Yên, ở trên đỉnh tháp có con hạc về đậu. Câu năm nhắc lại lời vua Chiêu-thống dặn khi sắp mất, cố đem hài cốt về chôn ở nước nhà.

Bài thơ này là tác-phẩm của một cựu-thần nhà Lê đi theo vua Chiêu-thống sang Tàn rồi trở về.