Việt thi/III-35

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

PHAN MẬU-HIÊN

48. XỬ THẾ

Theo đòi đạo thánh chửa hề sai,
Trung hiếu hai bề vẹn cả hai.

Xấp-xỉ khi cày, khi bút mực,
Lần-hồi bữa gạo, bữa cơm khoai.
Lẽ công trên cõi nhờ trời bụt,
Đường lợi trong nhà sẵn đất-đai.
Hãy giữ phận thường, dành gặp hội,
Công danh càng muộn, phúc càng dài.