Việt thi/III-87

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

NGUYỄN ĐĂNG-GIAI

37. ĐÈN CHẠY QUÂN ★

Một lũ ăn mày một lũ quan,
Quanh đi quẩn lại vẫn một đoàn.
Đến khi dầu hết dèn không cháy,
Chẳng thấy ăn mày, chẳng thấy quan.

CHÚ-THÍCH.— Câu thứ ba, có bản chép là:

Đến khi dầu cạn, canh hầu hết.