Đại Nam Quấc âm tự vị/Tome II/Lời dặn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

LỜI DẶN

Trong tự-vị có nhiều tiếng trùng lặp, ta cũng có để ý mà coi cho chắc nghĩa.