Đại Nam Quấc âm tự vị

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Đại Nam Quấc âm tự vị  (năm 1895) 
của Huỳnh Tịnh CủaPD-icon.svg Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1923, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.