Đại hạn gặp mưa

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Đã dư mấy tháng ngày khô khao,
Mừng thấy trời cho một trận rào[1].
Hoa đượm màu tươi cười hớn hở,
Cá mừng nước ngọt nhảy lao xao.
Trong triều mọi sĩ[2] đều ca vịnh,
Ngoài nội tam nông[3] kẻo[4] ước ao,
Nhuần khắp bốn phương tạo hóa,
Mây tuôn năm thức chín trùng cao.

   
Chú thích

  1. Rào: Mưa rào
  2. : Nho sĩ, quan
  3. Nông: Nông dân
  4. Kẻo: Khỏi