Đất khách gặp bạn cũ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Non nước quê người chỉn[1] lạ lùng,
Rầy mừng gặp bạn phỉ lòng trông.
Duyên này đã thấy kim lan[2] họp,
Thư kẻo[3] còn truyền nhạn cá[4] thông.
Mừng mặt bình yên thơ ngợi trúc[5]
Quen lòng khế khoát[6] chén khuyên thông[7]
Dặm thanh vân[8] bẵng giao tình cũ,
Thẳng trỏ Trường Yên[9] hẹn lại cùng.

   
Chú thích

  1. Chỉn: Thật
  2. Kim lan: Nói bạn thân. Kinh Chu Dịch chép: "Nhị nhân đồng tâm, kì lợi đoạn kim", (hai người đồng tâm, sự sắc bén có thể chặt được loài kim). "Đồng tâm chi ngôn, kì xú như lan", (lời nói bạn đồng tâm, thơm như hoa lan)
  3. Kẻo: Khỏi
  4. Nhạn cá: Ngư nhàn
  5. Trúc: Ở Bắc Đô, duy chùa Đồng Tử có một khóm trúc, tương truyền thể lệ trong chùa một lần báo cáo là cây trúc được bình yên. Sau người ta dùng điển này nói về tin tức yên lành
  6. Khế khoát: Xa cách
  7. Chén khuyên thông: Tùng diệp tửu (rượu nấu bằng lá cây thông)
  8. Diệp thanh vân: Con đường đỗ đạt hoặc ra làm quan
  9. Trường Yên: Trường An, kinh đô xưa ở Trung Hoa