Bảo kính cảnh giới/I

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Đạo đức hiền lành được mọi phương.
Tự nhiên cả muốn chúng suy nhường.
Lợi tham hết lấy, nhiều thì cạnh ;
Nghĩa phải đem cho, ít chẳng phường.
Sự thế sá phòng khi được mất ;
Lòng người tua đoán thuở mừng thương.
« Chẳng nhàn » xưa chép lời truyền bảo,
Khiến chớ cho qua một đạo thường.