Bảo kính cảnh giới/LXI

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Trung cần há nỡ trễ cân xưng ;
Nhiều thánh hiền xưa kiếp đã từng.
Tước thưởng càng ngày càng dõi chịu ;
Ân thăng một bước một phen mừng.
Ở đài các giữ (chữ) lòng Bao Chửng ;
Nhậm tướng khanh gìn thói Ngụy Trưng.
Khóng khảy thái bình đời thịnh trị.
Nghiệp khai sáng tựa nghiệp trung hưng.