Bảo kính cảnh giới/XLII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Dưng dưng sự thế biếng đôi tranh.
Dầu mặc chê khen mặc dữ lành.
Bói ở lần tìm non Tạ phó ;
Xin về xưa cởi ấn ngu khanh.
Láng diềng một áng mây bạc ;
Khách khứa hai ngàn núi xanh.
Có thuở biếng thăm bạn cũ,
Lòng thơ nghìn dặm nguyệt ba canh.