Bảo kính cảnh giới/XLI

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Đổi lần đã mấy áng phồn hoa.
Dầu ngặt ta vui đạo ta.
Ngắm xem mai hay tuyết đến ;
Say thưởng nguyệt lệ thu qua.
Ba thân hương hỏa nhờ ơn chúa ;
Một cửa thi thư dõi nghiệp nhà.
Thấy bể triều quan đà ngại vượt.
Trong dòng phẳng có phong ba.