Bảo kính cảnh giới/XLIV

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Đói khó thì làm việc ngửa tay ;
Chớ làm sự lỗi quỷ thần hay.
Nhiều khôn chẳng đã bề khôn thật ;
Trăm khéo nào qua chước khéo dầy.
Có của cho người nên rộng miệng ;
Chẳng tham ở thế kẻo chau mày.
Bất nhân vô số nhà hào phú.
Của ấy nào ai từng được chầy.