Bảo kính cảnh giới/XLV

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Có xạ tự nhiên mùi ngát bay.
Lọ là đứng gió khong tay.
Bánh lành trong lá ghê người thấy ;
Tiền tốt ngoài biên họa kẻ hay.
Mực thước thế gian dầu có phải ;
Cân xưng thiên hạ lấy đâu tầy.
Nhiều khôn nhiều khó lo cho nhọc.
Chẳng đã khôn ngay khéo đầy.