Bảo kính cảnh giới/XXII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Của thết người là của còn.
Khó khăn phải đạo cháo càng ngon.
Thấy ăn chạy đến thì no dạ ;
Trợ đánh bênh nhau ắt phải đòn.
Chớ lấy hại người làm ích kỷ ;
Hãy năng tích đức để cho con.
Tay ai thì lại làm nuôi miệng.
Làm biếng ngồi ăn lở núi non.