Bảo kính cảnh giới/XXIII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Jump to navigation Jump to search


Rừng nho rộng nấn ngàn im.
Hột cải tình cờ được mũi kim.
Bể học trường văn hằng nhặt bới ;
Đường danh lối lợi hiểm khôn tìm.
Chúa giàn nẻo khỏi tan con nghé ;
Hòn đất hầu làm mất cái chim.
Khóm ruộng ăn ngày tháng đủ.
Bạn cùng phiến sách tiếng đàn cầm.