Bảo kính cảnh giới/XXIII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Rừng nho rộng nấn ngàn im.
Hột cải tình cờ được mũi kim.
Bể học trường văn hằng nhặt bới ;
Đường danh lối lợi hiểm khôn tìm.
Chúa giàn nẻo khỏi tan con nghé ;
Hòn đất hầu làm mất cái chim.
Khóm ruộng ăn ngày tháng đủ.
Bạn cùng phiến sách tiếng đàn cầm.