Bước tới nội dung

Bội lan hành (thơ)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bội lan hành  (1969) 
của Đông Hồ

Đăng trên tập san Văn ở Saigon năm 1966, in trong tập thơ Bội lan hành xuất bản năm 1969.

Nhẫn thu lan dĩ vi bội
(Ly tao)

Trăm kém hai dòng lệ
Gởi lại Mái Trăng Non
Gởi theo gió ly tán
Khắp làng thơ đau buồn

Lệ khô lòng tấm tức
Chưa hết nỗi oan hờn
Lệ khô rồi lệ nhỏ
Quán khách khóc cô đơn

Mực đọng sầu trên giấy
Vần gieo lòng bài thơ
Lệ gieo lòng đau khổ
Sương đọng trên cành khô
Lệ đọng sầu trên gối

Thuyền neo bến mộng bơ vơ

  Non xanh xanh
  Nước xanh xanh
  Non tan tành
  Nước tan tành

Gởi ai nước non bài hành...