Biên dịch:Nam Ông mộng lục/Thiên 23

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nam Ông mộng lục của Hồ Nguyên Trừng, do Wikisource dịch từ tiếng Trung Quốc
Thi ngôn tự phụ

詩言自負
Thi ngôn tự phụ

阮忠彥,早有才名,頗自負,甞有長篇詩,其畧云
介軒先生廟廊器,
茂齡巳有吞牛志。
年方十二太學生,
纔登十六充廷試。
二十有四入諫官,
二十有六燕京使。
其自負矜伐如此。然事陳明王,歷樞要,登政府,卒有令名,不負儒者,官至尚書左輔,壽八十餘。有《介軒集》行于世。

Nguyễn Trung Ngạn, tảo hữu tài danh, phả tự phụ, thường hữu trường thi thiên, kỳ lược vân
Giới Hiên tiên sinh lang miếu khí
Mậu linh dĩ hữu thôn ngưu chí
Niên phương thập nhị Thái học sinh
Tài đăng thập lục sung Đình thí
Nhị thập hữu tứ nhập Gián quan
Nhị thập hữu lục Yên Kinh sứ
Kỳ tự phụ căng phạt như thử. Nhiên sự Trần Minh Vương, lịch khu yếu, đăng chính phủ, tốt hữu lệnh danh, bất phụ nho giả, quan chí Thượng thư Tả phụ, thọ bát thập dư, hữu "Giới Hiên tập" hành vu thế.

Dịch nghĩa[sửa]

Lời thơ tự phụ

Nguyễn Trung Ngạn, sớm có tài danh, rất tự phụ, từng có thơ trường thiên, đại lược rằng

Tiên sinh Giới Hiên tài lang miếu
Tuổi thanh niên đã có chí nuốt trâu
Năm mười hai tuổi Thái học sinh
Vừa đến mười sáu dự thi Đình
Hai mươi tư tuổi làm Gián quan
Hai mươi sáu tuổi sứ Yên Kinh

Ấy tự phụ kiêu căng như thế. Tuy nhiên thờ Trần Minh Vương, trải chức khu yếu, lên chính phủ, cuối cùng có lệnh danh, không thẹn là nho giả, quan đến Thượng thư Tả phụ, thọ ngoài tám mươi, có "Giới Hiên tập" lưu hành ở đời

   
Chú thích