Cổ nhân đàm luận/67

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

67. — VIỆC CHÍNH-TRỊ

Tử-Thái-Thúc hỏi Trịnh-Tử-Sản về việc chính trị phải như thế nào? Tử-Sản đáp: « Làm việc chính-trị như làm ruộng, đêm ngày lo nghĩ trước sau sao cho chọn-vẹn. Thi hành không quá những điều mình tư tưởng, như người làm ruộng phải biết giữ lấy bờ, ít ai vượt qua được cái bờ ầy, nếu để vỡ bờ thì sinh ra việc sâm-chiếm cãi nhau, kiện tụng »