Cổ xúy nguyên âm/Cuốn thứ nhứt/I-10

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

THẤT-NGÔN TỨ-TUYỆT LIÊN-HOÀN
(Hai chữ cuối câu trên liên tiếp với hai chữ đầu câu dưới)

1. — Hồ-xuân-Hương xướng

Nào có xa gì phải nhắn nhe,[1]
Nhắn-nhe, toan những sự gùn-ghè.
Gùn-ghè, nhưng lại tình không dám[2]
Không[3] dám, cho nên phải rụt-rè.

2. — Ông chiêu Hổ họa

Hỡi hỡi cô bay! Lại[4] bảo nhe,
Bảo nhe, không được ắt tao[5] ghè.
Tao ghè, chẳng vỡ, tao ghè mãi,[6]
Ghè mãi, rồi lâu cũng phải rè.

  1. Có bản chép: Những bấy lâu nay luống nhắn nhe.
  2. Có bản chép: Gùn ghè nhưng vẫn còn chưa dám.
  3. Có bản là: Chưa.
  4. Có bản là: Tớ.
  5. Có bản là: Gậy ông.
  6. Có bản là: Ông ghè chẳng vỡ ông ghè mãi.